Privacy

PROCLAIMER

I-Kwadraat heeft haar best gedaan om alle bronnen van tekst- en fotomateriaal te achterhalen en van een referentie te voorzien. Buiten de projectvoorbeelden en portretten is het beeldmateriaal afkomstig van publieke bronnen, waar I-Kwadraat de zaken heeft aangekocht  of een abonnement op rechten vrije elementen heeft afgesloten. Mochten er desondanks wijzigingen of aanvullingen nodig zijn, dan verzoekt I-Kwadraat eenieder om contact op te nemen met john.schellekens@i-kwadraat.net

De website van I-Kwadraat dient ter informatie en inspiratie en spreekt met een toon van slagkracht zoals I-Kwadraat die graag ziet. Deze toon is zorgvuldig én stellig, met de enige intentie om duidelijkheid te geven over wat I-Kwadraat voor u kan doen en ons gedachten- goed. I-Kwadraat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van mogelijke onjuistheden, onvolledigheid of eigen interpretatie van de vermelde informatie op deze site. Het overnemen van teksten en beelden alsmede het linken naar onze site is toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

 

PRIVACYSTATEMENT

I-Kwadraat, gevestigd aan de Schacht 2, 5107 RE  Dongen, Kamer van koophandel nummer 62183087, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.i-kwadraat.net
De Schacht 2
5107  RE  DONGEN
Tel. 06 – 21 88 52 99

De heer John Schellekens is de Functionaris Gegevensbescherming van I-Kwadraat. Hij is te bereiken via john.schellekens@i-kwadraat.net

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

I-Kwadraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via john.schellekens@i-kwadraat.net, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

I-Kwadraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

I-Kwadraat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I-Kwadraat) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

I-Kwadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

I-Kwadraat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. I-Kwadraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I-Kwadraat gebruikt alleen technische en functionele cookies door het gebruik van Google Analytics. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I-Kwadraat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john.schellekens@i-kwadraat.net Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. I-Kwadraat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I-Kwadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via john.schellekens@i-kwadraat.net

 

I-Kwadraat
Juli 2021

Adresgegevens

I-Kwadraat
De Schacht 2
5107 RE Dongen
T:+31(0)621885299
info@i-kwadraat.net

Privacy

Contactverzoek

Social Media